GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“)

Kdo jsme?
HANNAH SCHOOL s.r.o.
IČ: 290 58 732
a
HANNAH Group s.r.o.
IČ: 285 07 363
obě společnosti
se sídlem
Ovčárecká 402, 280 02 Kolín V
kontaktní email: info@hannahschool.cz
dále jako „my“
-
Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů
Jsme správci osobních údajů, které získáváme o Vás v rámci našeho zájemného obchodního vztahu. Zdrojem těchto údajů jste vy, případně tzv. veřejně dostupné zdroje, zejména veřejné rejstříky. Můžeme též vystupovat v roli zpracovatele osobních údajů, které vy spravujete v rámci své činnosti a které nám poskytujete, abychom byli schopni splnit smluvní závazky, které vůči Vám máme. Ať v roli správce nebo v roli zpracovatele přistupujeme k ochraně osobních údajů podle stejných principů, které jsou shrnuty v tomto dokumentu. Ke všem našim klientům přistupujeme v oblasti ochrany osobních údajů stejně, bez jakýchkoli rozdílů.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit. Dále spravujeme a zpracováváme osobní údaje nezbytné pro splnění zákonných závazků, které nám předepisují obecně platné právní předpisy (např. zákoník práce, daňové a účetní předpisy). Klientům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by vás mohlo zajímat.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?
Abychom vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:
• jméno a příjmení (obchodní firmu),
• adresu (sídlo společnosti),
• identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),
• kontaktní údaje typu e-mail a telefonní číslo
• pokud nám tuto informaci poskytnete, pak i rok narození
V žádném případě neshromažďujeme ani nezpracováváme citlivé osobní údaje, které nejsou nezbytné pro splnění našich závazků, např. údaje o politickém nebo náboženském přesvědčení, rase, sexuální orientaci apod.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
Právním základem pro správu a zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je základem zejména smlouva. Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou určují příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.
Je-li mezi námi a vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, kdy budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci). Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

Způsob uchovávání osobních údajů
Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximálně možné míře
V elektronické podobě uložené na serveru s omezeným přístupem. K těmto osobním údajům mají přístup pouze jednatelé a pověření pracovníci našich společností. Za předem dohodnutých podmínek můžete získat přístup k těmto osobním údajům i Vy, ovšem v takovém případě získáte přístup pouze k té části osobních údajů, jimiž jste sami správci. Osobní údaje uchovávané v listinné podobě jsou uloženy v sídle společnosti, přístup k nim je omezen jak personálně na jednatele a pověřené pracovníky našich společností, tak fyzicky v uzamykatelných prostorách.
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
Máte právo na:
a)    přístup k osobním údajům na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom vám sdělili:
i.    za jakým účelem vaše údaje zpracováváme,
ii.    v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
iii.    jak dlouho budou uchovávány,
iv.    komu budou zpřístupněny, zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
b)     Přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@hannahschool.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
c)    Výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
i.    je už nepotřebujeme.
Nebo
ii.    odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
iii.    vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
iv.    nám takovou povinnost ukládá právní předpis.
vznést námitku

máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování vašich osobních údajů pro potřeby přímého
marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.
d)    
na omezení zpracování

vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.
Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@hannahschool.cz
Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: externí lektoři, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb, informačního systému a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.
Kam se můžete obrátit máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese info@hannahschool.cz a vše společně vyřešíme. Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.oou.cz/.
Co dalšího byste měli vědět?
V případě poskytování našich služeb osobámmladších16 let, zpracováváme osobní údaje dětí pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce, v rozsahu nezbytném pro plnění smluvního vztahu a na základě našeho oprávněného zájmu.
Prohlášení jednatelů a pověřených pracovníků společností HANNAH SCHOOL s.r.o. a HANNAH Group s.r.o.
Jednatelé, zaměstnanci a případně další pověření pracovníci našich společností považují výše uvedené principy nejen za závazné, ale vzhledem k obsahu naší vzájemné spolupráce za vámi oprávněně a přirozeně očekávatelné. I z tohoto důvodu pokládáme tyto principy za nepodkročitelné minimum, které bude v denní praxi přirozeně a očekávatelně překonáváno.
Tyto Zásady ochrany osobních
údajů jsou účinné od:
25. 5. 2018